Διεύθυνση: Πατριάρχου Γρηγορίου Ε΄9, Παλλήνη  6944867715

Περιβαλλοντικές Μελέτες

Περιβαλλοντικές Μελέτες

Η AquaScience Consulting έχει ως κύριο στόχο της την ένταξη οποιουδήποτε δημόσιου ή ιδιωτικού έργου σε ένα περιβαλλοντικό πλαίσιο και ως εκ τούτου η εκπόνηση Περιβαλλοντικών Μελετών αποτελεί το πλέον σημαντικό και αναπόσπαστο τμήμα της εταιρείας μας.

Οι Περιβαλλοντικές Μελέτες που εκπονούνται περιλαμβάνουν όλες τις Κατηγορίες Έργων και πιο συγκεκριμένα:

  • Περιβαλλοντικές μελέτες για Έκδοση Άδειας Ανόρυξης Αρδευτικών και Υδρευτικών Γεωτρήσεων
  • Περιβαλλοντικές μελέτες Διάθεσης Στερεών & Υγρών Αποβλήτων
  • Μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων λειτουργίας λατομείων/δανειοθαλάμων
  • Μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων λειτουργίας κτηνοτροφικών, πτηνοτροφικών & βιομηχανικών εγκαταστάσεων
  • Γεωχημικές, Υδροχημικές και Περιβαλλοντικές Μελέτες και Έρευνες (εδάφους, υπεδάφους, υδροφόρου ορίζοντα κ.ά).

AquaScience Consulting Geologists

Aqua Science consulting Geologists Facebook Aqua Science consulting Geologists Linkedin AquaScience Youtube channel